Sheshashayi Vishnu at Mahisamardini Cave

Sheshashayi Vishnu at Mahisamardini Cave